Pirkuma noteikumi

Nosacījumi preču iegādei interneta veikalā

 1. Preču pirkšana un pārdošana notiek starp interneta veikala īpašnieku, kurš pārdod preces attālināti internetā, izmantojot interneta veikalu, no vienas puses, un preču pircēju, izmantojot interneta veikalu (Vietnes lietotājs), no otras puses.
 2. Veicot pasūtījumu tiešsaistes veikalā, Vietnes lietotājs pilnībā piekrīt turpmāk norādītajiem nosacījumiem. Pasūtījuma veikšanas datums ir datums, kad tiek noslēgts Līgums starp Vietnes lietotāju un Interneta veikala īpašnieku, no kura Līgums kļūst likumīgs.
 3. Noslēdzot Līgumu, Interneta veikala īpašnieks apņemas nodot Vietnes lietotāja īpašumtiesībām Preces, kuras Vietnes lietotājs ir patstāvīgi izvēlējies Interneta veikalā, un Vietnes lietotājs apņemas samaksāt un pieņemt Preces saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem. Šī Līguma izpratnē preces ir lietas, kā arī jebkurš cits īpašums, kas tiek parādīts pārdošanai tiešsaistes veikalā.
 4. Vietnes lietotājs patstāvīgi, pēc saviem ieskatiem, no tiešsaistes veikalā parādīto Produktu saraksta, noklikšķinot uz atbilstošās saites, izvēlas Produktu, kuru viņš vēlas iegādāties. Pasūtījums tiek veidots no visām Preču vienībām, kuras Vietnes lietotājs ir izvēlējies interneta veikalā.
 5. Pasūtījums sastāv no pasūtīto Preču nosaukuma, izstrādājuma, izmēra, pasūtīto preču daudzuma, Preču cenas, norēķinu un piegādes kārtības, Pasūtījuma piegādes adreses, Vietnes lietotāja rekvizītu un citas informācijas. Vietnes lietotājs nosaka Produkta nosaukumu, tā daudzumu, kā arī citas īpašības (valoda, krāsa). Vietnes lietotājam, veicot Pasūtījumu, tiešsaistes veikalā ir jāaizpilda visa nepieciešamā informācija attiecīgajā formā.
 6. Pasūtījums tiek uzskatīts par veiktu pēc tam, kad Vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Norēķināties” tiešsaistes veikala sadaļā “Norēķināties”.
 7. Pasūtījuma veikšanas fakts norāda, ka Vietnes lietotājs ir pilnībā iepazinies ar Pasūtījumā iekļautajām Precēm, tā kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem raksturlielumiem, citām funkcijām, piegādes un apmaksas kārtību.
 8. Pēc Pasūtījuma veikšanas divu darba dienu laikā Interneta veikala Īpašnieka pārstāvis apņemas pa tālruni vai e-pastu sazināties ar Vietnes lietotāju, lai precizētu Pasūtījuma datus. Ja Vietnes lietotājs izvēlas Preču piegādi ar kurjera starpniecību, ja Interneta veikala Īpašnieka pārstāvis Vietnes lietotāja vainas dēļ nevar sazināties ar Vietnes lietotāju, Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu, un Vietnes lietotājam tiek paziņots pa e-pastu.
 9. Ja Vietnes lietotājs atklāj, ka dati, kurus viņš norādījis, veicot Pasūtījumu, satur kļūdu, Vietnes lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt tiešsaistes veikala Īpašnieku. Ja šāda paziņojuma laikā Interneta veikala īpašnieks ir pārsūtījis Pasūtījumu kurjeram, Vietnes lietotāja pienākums ir atlīdzināt visas Interneta veikala īpašnieka izmaksas, kas saistītas ar Vietnes lietotāja pieļauto kļūdu labošanu.
 10. Vietnes lietotājam ir tiesības atcelt Pasūtījumu pirms e-pasta ziņojuma saņemšanas vai telefonsarunas laikā ar Interneta veikala īpašnieka pārstāvi. Gadījumā, ja Vietnes lietotājs ir atcēlis Pasūtījumu pēc e-pasta saņemšanas vai telefona sarunas ar Interneta veikala īpašnieka pārstāvi, Vietnes lietotājs apņemas atlīdzināt Interneta veikala īpašniekam visas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma reģistrāciju un piegādi.
 11. Vietnes lietotājs apņemas apmaksāt visas Pasūtījuma izmaksas.
 12. Vietnes lietotājam ir tiesības maksāt par Pasūtījumu šādos veidos:
  • veicot naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādītajiem interneta veikala Īpašnieka bankas rekvizītiem (caur bankas kasi, izmantojot maksāšanas ierīci utt.);
  • izmantojot internetbanku;
  • Caur PayPal
 13. Ja izvēlaties maksāt par Pasūtījumu vienā no veidiem, kas uzskaitīti 1. lpp. 13, Vietnes lietotājs maksā par Pasūtījumu 100% priekšapmaksas apmērā trīs darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
 14. Vietnes lietotājam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā pēc Produkta saņemšanas bez maksas atgriezt vai nomainīt neatbilstošas ​​kvalitātes Produktu.
 15. Vietnes lietotājam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā pēc Preču saņemšanas atgriezt labas kvalitātes Preces ar noteikumu, ka Preces nav zaudējušas savu noformējumu. Ar šādu atgriešanu Vietnes lietotājs apņemas apmaksāt Preču pasta un piegādes izmaksas.
 16. Interneta veikala īpašnieks un Vietnes lietotājs ir atbildīgs saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas likumdošanu par Līguma noteikumu neievērošanu vai nepareizu izpildi.
 17. Interneta veikala īpašnieks nav atbildīgs par ražotāja mainīto Preču izskatu.
 18. Ja Vietnes lietotāja pienākumu neizpildes rezultātā interneta veikala Īpašniekam tika nodarīts kaitējums (izdevumi par preču piegādi, preču piegādi, ko veic piegādes dienests utt.), Vietnes lietotājs apņemas atlīdzināt šādus zaudējumus.
 19. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā tiešsaistes veikala īpašnieks un Vietnes lietotājs tiek atbrīvots no atbildības par šī Līguma noteikumu neievērošanu. Nepārvarama vara ir ārkārtēji, neatgriezeniski, neparedzēti notikumi, kas izslēdz vai objektīvi kavē šī Līguma izpildi, kura iestāšanos nevarēja paredzēt. Atsaucoties uz nepārvaramas varas apstākļiem, interneta veikala īpašniekam vai Vietnes lietotājam vienas kalendārās dienas laikā rakstiski vai pa e-pastu jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos.
 20. Visi strīdi, kas rodas, tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek nodots izskatīšanai attiecīgajā tiesā. Interneta veikala īpašniekam un Vietnes lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Preču iegādes brīdī noslēgto Līgumu, ja citi no viņiem nepilda Līguma nosacījumus un gadījumos, ko paredz Latvijas spēkā esošie tiesību akti.